Culturele Stichting Stroomhuis Neerijnen

Naam Stichting Stroomhuis Neerijnen
RSIN: 8139.35.556
Gevestigd Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen
Postadres Kloppenhofstraat 6, 4175 CK Haaften
Mail info@stroomhuisneerijnen.nl
Inschrijfnummer KvK 11056304
Bankgegevens IBAN NL08 RABO 0328063029 t.n.v. Stroomhuis Neerijnen

HISTORIE VAN STICHTING STROOMHUIS NEERIJNEN

Het gebouw Stroomhuis in Neerijnen werd in 1953 opgeleverd als schakelstation van de PGEM, de energiemaatschappij voor de provincie Gelderland. In 1987 werd het station uitgeschakeld, kwam het leeg te staan en zou het gesloopt moeten worden. Een groep inwoners van Neerijnen, met ondersteuning van het gemeentebestuur, heeft de sloop van het gebouw echter weten te voorkomen. Het gebouw kon voortaan worden gebruikt voor diverse kunstuitingen, met als voornaamste gebruiker de toen opgerichte Stichting Huis voor de Kunst.

De gemeente Neerijnen heeft het gebouw later overgedragen aan landgoedbeheerder Geldersch Landschap en Kasteelen onder voorwaarde dat de Stichting Huis voor de Kunst gebruik kon blijven maken van de 1e etage van het gebouw.

Op 30 sept 2008 werd een gebruikers- en samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Geldersch Landschap en Kasteelen en de Stichting Huis voor de Kunst.

Op 23 juli 2009 zijn de tenaamstelling en statuten van de Stichting Huis voor de Kunst gewijzigd in die van Stichting Stroomhuis Neerijnen.

DOELSTELLING VAN STICHTING STROOMHUIS NEERIJNEN

  1. Het programmeren van Het Stroomhuis in Neerijnen als centrum voor kunst, cultuur en landschap van het Rivierenland, het regulier en laagdrempelig aanbieden van activiteiten en educatie op het gebied van kunst, cultuur (onder andere beeldende kunst, film, muziek, theater en literatuur) en landschap (onder andere geschiedenis, behoud en beheer, fruitteelt, uiterwaarden, dijken en waterbeheer), voor zowel volwassenen als kinderen
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

WERKWIJZE

Stichting Stroomhuis Neerijnen werkt alleen met vrijwilligers. Geen van de vrijwilligers wordt betaald of krijgt een vergoeding. Alleen als er (reis)kosten worden gemaakt voor de Stichting worden die vergoed. De Stichting heeft een bestuur van 6 personen.
Geen van de bestuursleden heeft (financiële) bevoegdheden zonder de andere bestuursleden. Formeel kennen wij de bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid.
Voor de operationele activiteiten zijn 4 bestuursleden verbonden aan de programmalijnen. Daarnaast kennen we een penningmeester en iemand die de algemene bedrijfsvoering als portefeuille heeft.

De penningmeester waakt over de financiën en stelt elk half jaar een financieel overzicht op. In een bestuursvergadering wordt die besproken en gefiatteerd.
Naast de penningmeester kan het bestuurslid Algemene bedrijfsvoering betalingen verrichten.

Het bestuur vergadert maandelijks. In het operationele deel van de vergadering schuiven vrijwilligers aan om te overleggen.

Samenstelling bestuur
Voorzitter Vacant (nieuwe ontwikkelingen)
Penningmeester Willeke de Bruin
Bestuurslid Adri van Klinkenberg (Kunst en Cultuur)
Bestuurslid Anton van der Velde (Natuur en Landschap)
Bestuurslid Gerard Vernhout (algemene bedrijfsvoering)

SAMENWERKING IN DE REGIO

We werken ten behoeve van onze stichtingsdoelen samen met verschillende andere maatschappelijk partners: de bibliotheek, welzijnsorganisaties, Cultuurplatform West Betuwe, natuur- en landschapsorganisaties w.o. IVN West Betuwe, etc.
Dit om ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk bezoekers van alle leeftijden kennis maken met kunst, cultuur en landschap (laagdrempelige toegankelijkheid).
Om ervoor te zorgen dat het Stroomhuis beter toegankelijk wordt voor mensen met beperkingen, werven wij fondsen van instanties en particulieren om een lift te kunnen realiseren.

PROGRAMMALIJNEN

De Stichting kent 5 programmalijnen waarin vrijwilligers verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de activiteiten. Organisatie en/of uitvoering.

Programmalijn Activiteiten
Beeldende kunst Exposities door kunstenaars
Film Filmvoorstellingen met artistieke of maatschappelijke thema’s
Muziek Klassieke muziek en wereldmuziek
Natuur en erfgoed Lezingen, struintochten, cursussen en sap-dagen
Performatieve kunsten Voordrachten, poëzie, kleinkunst/theater
Alle 5 programmalijnen worden ondersteund door een lezingenlijn

PROGRAMMERING

De werkgroepen van de verschillende programmalijnen komen elk halfjaar met een programma- voorstel op hun werkgebied.
Een programmacommissie bepaalt vervolgens het programma voor het komende halfjaar. Daarbij hanteert de commissie de volgende criteria:

  1. voldoet de activiteit aan ons doel: ’het laagdrempelig bieden van een programma met activiteiten en educatie in kunst, cultuur en landschap’.
  2. en, of het programma op deze wijze onze bezoekers kennis laat maken met en onderrichten op het gebied van kunst en cultuur, onze unieke natuur in het Rivierengebied en ons landschappelijk erfgoed als maatschappelijk belang.

Het vastgestelde programma wordt op de website geplaatst. Vervolgens wordt er een programmaboekje gedrukt en verspreid in de wijde omgeving van Neerijnen, waaronder ook in de publieke ruimtes in Geldermalsen. Nieuwsbrieven en persberichten zorgen voor verdere publiciteit. Socialmedia als Facebook, twitter en Instagram worden in toenemende mate ingezet om het publiek te bereiken.

Omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken vragen wij van bezoekers een beperkte bijdrage om de programma’s te kunnen (blijven) opzetten en uitvoeren. De Stichting betaalt geen huur aan de eigenaar van het gebouw waarin of van waaruit de activiteiten worden uitgevoerd. Beeldend kunstenaars kunnen gratis exposeren, docenten, sprekers, etc., ontvangen voor educatieve bijdragen een sterk gereduceerd tarief.

Het bovenstaande – vrijwilligers, geen huur en lage tarieven externe sprekers/docenten maakt het mogelijk dat de 5 programmalijnen gezamenlijk (net) kostendekkend draaien en maakt dat de Stichting de bijdrage voor haar activiteiten beperkt kan houden. Zodat de activiteiten en educatie van de Stichting op het gebied van kunst, cultuur en landschap laagdrempelig toegankelijk blijven voor bezoekers.

FINANCIËN

Het beleid met betrekking tot de financiën is dat de programmalijnen hun programma zo moeten inrichten dat ze minimaal hun eigen activiteiten kunnen bekostigen. Een evt. batig saldo valt in de reserves van de Stichting Stroomhuis Neerijnen.
Vanuit de reserves worden algemene kosten, financiële tegenvallers en (kleine) investeringen gefinancierd. Wij vinden voor onze organisatie een reserve van ca. € 20.000 noodzakelijk.
Voor grote investeringen zoals een vleugel, investeringen in theaterverlichting, bouw van een lift, etc., zijn we afhankelijk van donaties van particulieren en fondsen.

Stroomhuis Neerijnen draait op deze wijze meer dan tien jaar zonder structurele subsidie van wie dan ook. Dat is mede mogelijk door de langlopende gebruikersovereenkomst die is opgemaakt tussen de gemeente Neerijnen, Het Geldersch Landschap en Kasteelen en Stichting Stroomhuis Neerijnen.