webkoekoekVroege Vogels 2017 - II

zaterdagochtend 13 mei 2017
   bij het krieken van de dag

Het is vandaag Nationale Vogeldag 2017!

Hierbij de liefst 59 verschillende soorten vogels die we hebben gezien en/of gehoord.

En: deze avond hebben we in het Filmhuis van Stroomhuis ook nog twee heel bijzondere vogelfilms gezien:

  • ‘De terugkeer van de ijsvogel’, (2015) van Cees van Kempen
  • de eerste documentaire (uit 1922) over de bijzondere gedragingen van de koekoek!

Ons toegelicht door Marc Westermann, de vogel- en filmexpert van Stroomhuis.
NB: op foto een jonge koekoek wordt gevoerd door zijn 'peetmoeder', een kleine karekiet.

NB: vergelijk onderstaande lijst ook eens met die van 25 maart! Toen waren er namelijk deels andere vogels. Dit vanwege de schier permanente vogeltrek! Sommige van hen komen ons land in, andere gaan juist weer weg ...

         
1

aalscholver

  31

koolmees

2

blauwe reiger

  32

krakeend

3

boerenzwaluw

  33

kuifeend

4

boomklever

  34

meerkoet

5

boomkruiper

  35

merel

6

bosuil

  36

Nijlgans

7

buizerd

  37

oeverloper

8

Cetti’s zanger

  38

ooievaar

9

ekster

  39

paapje

10

fazant

  40

pimpelmees

         
11

fitis

  41

putter

12

fuut

  42

rietgors

13

gaai

  43

roodborst

14

gekraagde roodstaart

  44

roodborsttapuit

15

gierzwaluw

  45

scholekster

16

grasmus

  46

spreeuw

17

graspieper

  47

staartmees

18

grauwe gans

  48

tjiftjaf

19

groene specht

  49

Turkse tortel

20

groenling

  50

veldleeuwerik

         
21

grote bonte specht

  51

vink

22

grote mantelmeeuw

  52

wilde eend

23

grote zilverreiger

  53

winterkoning

24

heggenmus

  54

witte kwikstaart

25

houtduif

  55

zanglijster

26

huismus

  56

zilvermeeuw

27

huiszwaluw

  57

zwartkop

28

kauw

  58

zwarte kraai

29

kievit

  59

zwarte stern

30

kleine karekiet