webcettisVroege Vogels 2017 - I

zaterdagochtend 25 maart 2017
   bij het krieken van de dag

Hierbij de 57 verschillende soorten vogels die we hebben gezien en/of gehoord.

De meest bijzondere daarvan (foto): Cetti's zanger!
Bij ons weten zijn die nu voor de eerste keer waargenomen op Landgoedgoed Neerijnen/Waardenburg.

Wat dus opnieuw een enorme soortenrijkdom
anders gezegd:
wat een fantastische biodiversiteit!

 
1

aalscholver

31

matkop

2

blauwe reiger

32

meerkoet

3

boomklever

33

merel

4

boomkruiper

34

nijlgans

5

brandgans

35

ooievaar

6

buizerd

36

pimpelmees

7

Cetti’s zanger

37

putter

8

ekster

38

rietgors

9

fazant

39

roodborst

10

fuut

40

roodborsttapuit

 
11

gaai

41

slobeend

12

graspieper

42

sperwer

13

grauwe gans

43

spreeuw

14

groene specht

44

staartmees

15

groenling

45

steenuil

16

grote bonte specht

46

stormmeeuw

17

18

grote mantelmeeuw

heggenmus

47

tjiftjaf

48

torenvalk

19

holenduif

49

Turkse tortel

20

houtduif

50

vink

21

huismus

51

waterhoen

22

kauw

52

wilde eend

23

kievit

53

winterkoning

24

kneu

54

witte kwikstaart

25

kokmeeuw

55

zanglijster

26

kolgans

56

zomertaling

27

koolmees

57

zwarte kraai

28

krakeend


29

30

kuifeend

mandarijneend