Vogels in de uiterwaarden

Op zaterdag 14 december 2013 organiseerde Stroomhuis opnieuw zijn jaarlijkse vogelfietsexcursie langs de uiterwaarden. Dat was deze keer in het gebied tussen Neerijnen en Opijnen. Er namen tien mensen aan deel. Een en ander gebeurde samen met natuurorganisatie IVN en landgoedbeheerder Het Geldersch Landschap.
De volgende 28 verschillende vogelsoorten werden waargenomen:

Aalscholver
Blauwe reiger
Brandgans
Brilduiker
Buizerd
Ekster
Fuut
Grauwe gans
Grote zilverreiger
Houtduif
Kauw
Kolgans
Krakeend
Kramsvogel
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Pimpelmees
Slobeend
Smient
Soepeend
Sperwer
Tafeleend
Turkse tortel
Vink
Wilde eend
Zwarte kraai

De Tafeleend in de Kil van Neerijnen was bijzonder. En in het stukje kil bij Opijnen zaten wel zestig smienten. In de Waal bij Opijnen zwom een brilduiker tussen de kribben. Ook een leuke waarneming.