Winst- en verliesrekening 2020  2019 
Opbrengst activiteiten 14.247    20.103  
Directe kosten activiteiten -6.672    -16.291  
Netto inkomsten activiteiten   7.575    3.555
Afschrijving materiële activa 3.254    3.629  
Onderhoud materialen 2.341    1.337  
Kantoorkosten 739    770  
Representatiekosten 53    322  
Rente en bankkosten 288    269  
Algemene kosten 1.864    3.020  
    8.539    9.347
Resultaat verlies   -964    -5.792

 

Balans per 31 december 2020 2019 2020 2019
ACTIVA         Passiva    
Inventaris 4.964    8.218   Vermogen 27.836  23.890
          Subsidie lift -7.052  72.241
Voorraad 100    100        
          Crediteuren   322
Debiteuren         Overige schulden   484
Overige vorderingen 170    1.011        
Rabobank betaalrekening 522    24.287        
Rabobank spaarrekening 15.000    63.259        
Kas 28    62        
    20.784    96.937   20.784  96.937
Balans totaal   20.784    96.937   20.784  96.937

 

Winst- en verliesrekening 2019  2018 
Opbrengst activiteiten 20.103   23.612  
Directe kosten activiteiten -16.291   -15.073  
Netto inkomsten activiteiten   3.555    7.321
Afschrijving materiële activa 3.629    3.390  
Onderhoud materialen 1.337    1.395  
Kantoorkosten 770    769  
Representatiekosten 322    232  
Rente en bankkosten 269    239  
Algemene kosten 3.020    4.333  
    9.347    10.358
Resultaat verlies   -5.792    -3.037

 

Balans per 31 december 2019 2018 2019 2018
ACTIVA         Passiva    
Inventaris 8.218   11.847   Vermogen 23.890 34.591
          Subsidie lift 72.241 10.000 
Voorraad 100   100        
          Crediteuren 322 586
Debiteuren     377    Overige schulden 484 880
Overige vorderingen 1.011   100        
Rabobank betaalrekening 24.287   12.826        
Rabobank spaarrekening 63.259   20.756        
Kas 62   51        
    96.937   46.057   96.937 46.057
Balans totaal   96.937   46.057   96.937 46.057

 

Winst- en verliesrekening 2018  2017 
Opbrengst activiteiten 23.612   22.220  
Directe kosten activiteiten -16.291   -15.073  
Netto inkomsten activiteiten   7.321   7.147
Afschrijving materiële activa 3.390   2.532  
Onderhoud materialen 1.395   2.348  
Kantoorkosten 769   678  
Representatiekosten 232   276   
Rente en bankkosten 239   189  
Algemene kosten 4.333   4.725  
    10.358   10.748
Resultaat verlies   -3.037   -3.601

 

Balans per 31 december 2018 2017 2018 2017
ACTIVA         Passiva    
Inventaris 11.847   9.193   Vermogen 34.591 37.628
          Subsidie lift 10.000  
Voorraad 100   100        
          Crediteuren 586 38
Debiteuren 377       Overige schulden 880 -42
Overige vorderingen 100   754        
Rabobank betaalrekening 12.826   990        
Rabobank spaarrekening 20.756   26.525        
Kas 51   62        
    46.057   37.624   46.057 37.624
Balans totaal   46.057   37.624   46.057 37.624